Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu, sprzedaży lub darowiźnie zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu, sprzedaży lub darowiźnie zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 

1. Stosownie do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019  r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2022 r., poz. 998 t. j) Sąd Rejonowy w Zwoleniu  informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, którego szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 


2. Wymienione składniki  majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
- nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie do
§ 38 ust.4 Rozporządzenia – załącznik nr 2,
- darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia  stosownie do  § 39 ust. 4 – załącznik nr 3,
- sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej – załącznik nr. 4.

3. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki/osoby będą zainteresowane otrzymaniem lub nabyciem tego samego składnika majątku, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie, w następnej kolejności wnioski
o nabycie, a w ostatniej kolejności wnioski o darowiznę. W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania  lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania z uwzględnieniem § 7 ust. 2 w/w Rozporządzenia.

4. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Zwoleniu w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana  w ofercie  dla poszczególnych składników majątku ruchomego. Komisja powołana do oceny ofert wybierze te
z najkorzystniejszą ceną, a następnie powiadomi wnioskodawców, którzy je złożyli
o dalszej procedurze związanej  z nabyciem wybranego składnika/ów. 
W przypadku gdy na zakup jednego przedmiotu złożona zostanie więcej niż jedna oferta z jednakową najwyższą ceną , w celu wyłonienia nabywcy zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami.


5.    Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia 
26 października 2022r. do  Sądu Okręgowego w Radomiu ul. Warszawska 1, 
26-600 Radom, osobiście, na  Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), na adres : Sąd Okręgowy w Radomiu, 
ul. M.J. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „Darowizna składnika majątku ruchomego” lub „Sprzedaż składnika majątku ruchomego” 


6.    Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego
w Zwoleniu przy ul. Moniuszki 6, po telefonicznym uzgodnieniu terminu
- tel. 48 664-80-02.


7. Osobą upoważnioną do  kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów jest Pani Małgorzata Stępień – tel. 48 664-80-02,  w sprawie wniosków/ofert jest
Pan Adrian Czmiel –  tel. 48 67 76 587.

 

Justyna Michalska

Upoważniona do wykonywania zadań

Dyrektora Sądu Okręgowego

w Radomiu

/na oryginale właściwe podpisy/

Metadane

Data publikacji : 20.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry