Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 –14a /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 06 maja 2020 roku

ZARZĄDZENIE 

Nr Adm. - 021 –14a /2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 z dnia 06 maja 2020 roku

 

 w sprawie uchylenia § 2 Zarządzenia Adm.-021-14/2020 z dnia 18 marca 2020 roku

 

           Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 1 w związku z  art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020r., poz.365) oraz § 30 ust.1 pkt. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019r., poz.1141 ze zm.), w związku z art. 15 zzs ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz.374) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 568) zarządzam co następuje:

                                                                           §1

Uchylam § 2 Zarządzenia Adm.-021-14/2020 z dnia 18 marca 2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu w sprawie wstrzymania przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi. 

 

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  przed wejściem do budynku Sądu.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              PREZES

                                                                                                 SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                            Piotr Chudzio

                                                                                               Na oryginale właściwy podpis

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry