Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Petycje

PETYCJE

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 j.t.)

Podmioty uprawnione do złożenia petycji

Od dnia 6 września 2015 r. petycję do Sądu Rejonowego w Zwoleniu może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Przedmiot petycji

Zgodnie z Ustawą o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Rozstrzygnięcie

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Informacja o złożonych petycjach

Na stronie Sądu Rejonowego w Zwoleniu zamieszcza się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

W petycji można również zamieścić zgodę, aby na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.

 

Zbiorcze informacje o petycjach rozpatryw

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2014.1195), w tym miejscu będą publikowane informacje określone w art. 8 i 14 ustawy.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Lp.

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data wpływu petycji do Sądu

Przewidywany termin załatwienia petycji

Przebieg postępowania, sposób załatwienia petycji

1.

Osoba fizyczna

Zmiana zarządzenia w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:
1/ Z repertorium „Cz” w sprawach cywilnych.
2/ Z repertorium „RCz” w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

15.02.2021r.

Niezwłocznie, nie później niż do 14.05.2021r.

Zawiadomienie z dnia 23.02.2021 r. o sposobie załatwienia petycji

 

Lp.

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data

wpływu

petycji do

Sądu

Przewidywany termin załatwienia petycji

Przebieg postępowania,

sposób załatwienia petycji

 

1.

 

Roman Jacek Arseniuk

Zmiana art. 46§3 k.k.w.  poprzez zmianę w przepisie liczby ,,20" na ,,100" oraz podjęcie działań służących niezwłocznemu wypuszczeniu z więzienia każdego Polaka, który jest uwięziony w więzieniu, chociaż nie istnieje wyrok skazujący tego Polaka na karę pozbawienia wolności

 

 

24.07.2023r.

 

Niezwłocznie, nie później niż do 24.10.2023r.

 

Zawiadomienie z dnia 27.07.2023r.o sposobie załatwienia petycji

Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrywanych w danym roku

 

W roku 2015 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu nie wpłynęły petycje.

W roku 2016 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu nie wpłynęły petycje.

W roku 2017 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu nie wpłynęły petycje.

W roku 2018 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu nie wpłynęły petycje.

W roku 2019 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu nie wpłynęły petycje.

W roku 2020 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu nie wpłynęły petycje.

W roku 2021 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu wpłynęła 1 petycja.

W roku 2022 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu nie wpłynęły petycje.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 27.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry