Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Sąd Rejonowy w Zwoleniu reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy ul. Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, email: biuro.podawcze@zwolen.sr.gov.pl, tel/fax. 48 676 30 51
 2. Współadministratorem danych, które są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu w związku z realizacją procesu rekrutacji jest Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom.
  1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Sądzie Rejonowym w Zwoleniu iod@zwolensr.gov.pl
  2. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
  3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  4. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy)
  6. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
  7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

10.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.Dane kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Zwleniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.

12.Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

13.Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji z ogłoszenia  KD/Adm……………………………………. także  po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.

Data……………………………………Podpis…………………………………………………………………………

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.
Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Sądu Rejonowym w Zwoleniu CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry