Sąd Rejonowy w Zwoleniu

OGŁOSZENIE dnia 11 marca 2021r. Nr Adm. – 111 – 6 /2021 o konkursie na stanowisko pomocnicze sekretarka/sekretarz na umowę zastępstwo

 

OGŁOSZENIE

 dnia 11 marca 2021r.

Nr Adm. – 111 – 6 /2021

o konkursie na stanowisko pomocnicze sekretarka/sekretarz

na umowę zastępstwo

 

            Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór w drodze konkursu oznaczonego Adm. - 111–6/2021 na stanowisko pomocnicze (sekretarka/sekretarz) w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.

 

            Konkurs dla kandydata na stanowisko pomocnicze (sekretarka/sekretarz) przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400).

 

Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika

OPIS STANOWISKA PRACY

  1. Cel stanowiska pracy:

 

Zapewnienie rzetelnej i sprawnej obsługi Biura Podawczego w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

 2.     Główne zadania wykonywane na stanowisku:

a)     Obsługa centrali telefonicznej, telefaksu, kserokopiarki,

b)     Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

c)      Przyjmowanie korespondencji za pośrednictwem elektronicznej poczty sądu,

d)     Przyjmowanie i rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,

e)     Ewidencja korespondencji przychodzącej w programie SAWA Currenda ,,Biuro Podawcze”.

 

  1. 3.     Wymagania niezbędne związane ze stosunkiem pracy, na które  przeprowadzany jest konkurs:

 

- wykształcenie średnie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe,

- nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

4.  Wymagania dodatkowe:

- terminowość i prawidłowość wykonywania zadań,

- przejawianie inicjatywy, doskonalenie sposobu wykonywania obowiązków,

- umiejętność planowania i organizacji pracy,

- przestrzeganie dyscypliny pracy,

- kultura osobista i odpowiedni stosunek do interesantów i współpracowników,

- umiejętność sprawnego pisania na komputerze,

- znajomość programu Word i Excel,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole.

 

5. Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

  1. Kandydat składa następujące dokumenty:

1)  zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu,

2)  Życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe,

3)  Kserokopię świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  Oświadczenie kandydata dotyczące:

 

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

1)     Termin złożenia dokumentów: do dnia 30 marca 2021r.

2)    Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

a)     Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6 w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30.- 15.30,

b)     drogą pocztową – przy tym sposobie złożenia dokumentów, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko pomocnicze  – w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Nr Adm. -111-6/2021” na adres:

Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ul. Moniuszki 6

26-700 Zwoleń

 

Konkurs składa się z następujących etapów:

etap pierwszy: selekcja zgłoszeń  kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów

etap trzeci:  rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Informacje dodatkowe:

1)      listy kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów konkursu wraz
z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zwoleniu (adres: www.zwolen.sr.gov.pl) w zakładce – Oferty pracy – w terminie co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

2)     oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.

3)     osoby niedopuszczone do dalszych etapów konkursu zobowiązane są do odebrania złożonych dokumentów w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej w terminie miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca od daty zakończenia postępowania konkursowego.

4)     dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej pod numerem telefonu 48 664 80 02

Zwoleń, dn. 11.03.2021r. Na oryginale właściwy podpis  

Informacja na podstawie art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Metadane

Data publikacji : 15.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry