ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 –16 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 20 marca 2020 roku

ZARZĄDZENIE 

Nr Adm. - 021 –16 /2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 z dnia 20 marca 2020 roku

 

w sprawie funkcjonowania Biura Podawczego

 

 

           W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-COV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020r., poz.365) oraz § 30 ust.1 pkt. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019r., poz.1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz.374) zarządza się co następuje:

§1

Kierowanie do Sądu Rejonowego w Zwoleniu wszelkich pism i wniosków powinno następować w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie adresy email dostępne są na stronie internetowej sądu: www.zwolen.sr.gov.pl

§2

 

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na oryginale właściwy podpis.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 –16 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 20 marca 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d