ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 –10 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 13 marca 2020 roku

ZARZĄDZENIE 

Nr Adm. - 021 –10 /2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 z dnia 13 marca 2020 roku

 

 

           W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-COV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020r., poz.365) oraz § 30 ust.1 pkt. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019r., poz.1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz.374) zarządza się co następuje:

§1

 

Za sprawy pilne, o których mowa w zarządzeniu nr 35/2020 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 marca 2020 roku, podlegające rozpoznaniu w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku, uznaje się sprawy:

  1. W przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zapobiegawczy w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. O odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostające pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569§2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postepowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postepowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. Z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r.,o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r., poz. 218 ze zm.);
  4. Przesłuchanie osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchiwać na rozprawie.

§2

             Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

             oraz  przed wejściem do budynku Sądu.

§3

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na oryginale właściwy podpis.

 

 

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 –10 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 13 marca 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d